அனுநாதம் | ənʉnɑːd̪əm

தமிழ் ஒலிப்பு எழுத்து மாற்றி


மொழி


Tweet

கோப்பாக சேமிக்க|| எல்லாச் சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே | | সিদ্ধেஸித்³தே⁴ শব্দার্থসংবন্ধেஸ²ப்³தா³ர்த²ஸம்ப³ந்தே⁴ ||

Copyright © 2014 Vinodh Rajan. This software is released under GNU AGPL v3 license. You may read the license here